LEGAL

Icon book | Free SVG

Mercantil i Societari

Els nostres advocats i economistes assessoren empresaris i empreses familiars en assumptes relacionats amb la seva activitat empresarial.

Constitucions, reformes societàries, compliment d'obligacions legals, pràctiques de bon govern.

Òrgans d'administració, juntes de socis, contractació mercantil.

Constitució de societats: SA, SL, Societats Civils, Societats col·lectives, societats agràries de transformació, cooperatives, Agrupació d'empreses, Organitzacions de productors, Patrimonials, Empresari individual, ...

Modificacions socials. Ampliacions i reduccions de capital. Transformació de societats. Reestructuracions empresarials. Fusions i escissions empresarials. Adquisicions de negocis. Bescanvi de valors. Aportacions de branca d'activitat, aportacions no dineràries. Separació i exclusió de socis.

Estatuts, Juntes i òrgans de govern de les societats.

Compra-venda de participacions. Liquidació i dissolució de societats.

Dret dels minoritaris. Responsabilitat dels administradors.

Contractació mercantil. Trànsit de comerç. Reclamacions dineràries.

Actuacions davant el Registre Mercantil.

Icon book | Free SVG

Civil

Assessorament en temes civils.

Drets de la persona i protecció del patrimoni.

Obligacions i contractes.


Dret de les persones. Planificació patrimonial. Herències. Capítols matrimonials. Ruptures matrimonials.

Sobre els béns, immobles, mobles, propietat, possessió, usdefruit, ...

Obligacions i contractes. Arrendaments. Societat. Préstecs. Dipòsits. Transaccions i compromisos. Fiances. Prenda. Hipoteques. Prescripcions.

Icon book | Free SVG

Fiscal i tributari

Assessoria en temes fiscals, compliment legal, planificació fiscal, representació davant l'Agència Tributària de Catalunya i l'AEAT.Els nostres advocats i economistes representen a les empreses en el correcte compliment de la legislació financera i tributària, i posen a disposició dels nostres clients els nostres coneixements en actuacions davant els òrgans de gestió, recaptació i inspeccions tributàries.

Infraccions i sancions tributàries. Responsabilitat. Successions empresarials.

Revisions en via administrativa.

Procediments especials de revisió (actes nuls, devolució d'ingressos, consultes tributàries).

Recursos de reposició. Reclamacions econòmic-administratius. Recursos al TEAC i tribunals regionals.

Icon book | Free SVG

Dret Laboral

Assessoria en temes laborals, compliment legal, negociacions i resolució de conflictes.


Els nostres advocats representen a les empreses en el correcte compliment de la legislació laboral, i posen a disposició dels nostres clients els nostres coneixements en els processos laborals i davant els processos administratius sancionadors.

Arbitratge, Conciliació prèvia, procés monitori, Processos ordinaris, Recursos i Reclamacions.

Actuacions davant la seguretat, social, INSS, SEPE, inspecció laboral, conciliacions, jutjats socials.

Per a les empreses en dificultats: acomiadaments, ERTEs, EROs, FOGASA.

Contractació, Modificacions de les condicions de treball. Llicències i permisos.

Acomiadaments i sancions disciplinàries.

Seguretat social: Inscripció i afiliació, cotització, recaptació.

Prestacions: Incapacitat temporal, permanent, desocupació, jubilació, maternitat, paternitat, viduïtat, orfandat.

Icon book | Free SVG

Concursal

Des PROFINSER tenim experiència en procediments concursals. Proporcionem un assessorament complet en processos de crisis empresarials.

Oferim els nostres serveis tant a les societats en crisi com als creditors, deutors i altres socis en la defensa dels seus interessos. Com la representació en els processos i realització de reclamacions per recuperar i defensar els seus crèdits i millorar les seves garanties de cobrament.

Assistències en instituts preconcursals, acords de refinançament amb creditors, acords extrajudicials de pagament.

Concursos voluntaris. Ordinaris, abreujats i consecutius. Concursos de Societats i persones físiques.

Drets de creditors. Inventari de béns. Determinació de la Massa.

Plans de viabilitat, acords de refinançament i processos de reestructuració empresarial.