FISCAL

Els nostres professionals, Inscrits en el Registre d'Economistes Assessors Fiscals - REAF, estan capacitats per assessorar en l'Àmbit Financer i Tributari.

Sempre indiquem que la planificació fiscal és un requisit previ per una correcta Tributació.

Estimació directa, simplificada, estimació objectiva.

Impost de Societats, IRPF, Patrimoni, Successions, Donacions, ...

Impost de valor afegit (IVA). Sistema d'informació immediat (SII).

Declaracions informatives.

Model 720 de béns a l'estranger.

Preus de transferències i operacions vinculades.

DRET fiscal I tributari

Els nostres advocats representen a les empreses en el correcte compliment de la legislació financera i tributària, i posem a disposició dels nostre clients el nostre coneixement en actuacions davant els òrgans de gestió, recaptació i inspeccions tributàries.

Infraccions i sancions tributàries. Responsabilitat. Successions empresarials.

Revisions en via administrativa.

Procediments especials de revisió (actes nuls, devolució d'ingressos, consultes tributàries).

Recursos de reposició. Reclamacions economicoadministratius. Recursos al TEAC i tribunals regionals.

empresa familiar I tributació

En la gestió del patrimoni empresarial i familiar una planificació prèvia de la fiscalitat fa que es tributi correctament.

En els últims anys les diferents administracions han incorporat mesures que afavoreixen la continuïtat de l'empresa familiar. Aquests incentius, sobretot en casos de successió empresarial, estan sotmesos al compliment de requisits previs i a posteriori. Des de PROFINSER ajudem a les empreses a adoptar totes les mesures per al compliment legal i anticipar els escenaris.